Εκτύπωση

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων έχει σαν στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξασφάλιση ενεργειακού οφέλους, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική. Οι βελτιώσεις αφορούν το κτιριακό κέλυφος και τις μεθόδους κατασκευής, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, την ενεργειακή διαχείριση και τις τεχνολογίες ΑΠΕ για την κάλυψη θερμικών και ηλεκτρικών αναγκών. Γίνεται μοντελοποίηση του κτιρίου ώστε η μελέτη ενεργειακής απόδοσης να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ407/9-4-2010 από την 1 Οκτωβρίου 2010 για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε νέα κτίρια ή υφιστάμενα κτίρια τα οποία ανακαινίζονται ριζικά, άνω των 50 τ.μ., είναι υποχρεωτική η υποβολή της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ΄ του ΚΕΝΑΚ. Επίσης τα κτίρια θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ώστε να εντάσσονται τουλάχιστον στην Β’ ενεργειακή κατηγορία. Για τα κτίρια ή τμήματα αυτών κάτω των 50 τ.μ. δεν απαιτείται Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, αλλά υπάρχει η υποχρέωση της συμμόρφωσης της θερμομονωτικής επάρκειας με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής γίνεται Ενεργειακή Επιθεώρηση του έργου από Μηχανικό Ενεργειακό Επιθεωρητή ο οποίος πρέπει να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον μελετητή λόγω ασυμβίβαστου, και εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Ενεργειακή Μελέτη

Ενεργειακή Μελέτη

Ενεργειακή Μελέτη