ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

(υποχρεωτικό στις ενοικιάσεις και μεταβιβάσεις από 9/1/2012)

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1983

1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό

4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80)

5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

6. Αριθμός κτηματολογίου (αν υφίσταται στην περιοχή)

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο)

9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1983

1. Άδεια Οικοδομής

2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα

4. Μελέτη Θερμομόνωσης

5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών

6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ

7. Φύλλο συντήρησης λέβητα

8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

9. Το συμβόλαιο του ακινήτου.

10. Αριθμός κτηματολογίου (αν υφίσταται στην περιοχή)

11. Στην περίπτωση ύπαρξης ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.